articles by Prashant Bhushan

Politics

Indira Gandhi vs Raj Narain: Prashant Bhushan on the case that shaped India's political destiny

Prashant Bhushan takes a close look at the landmark Indira Gandhi vs Raj Narain case in his new book, published by Penguin India: The Case That Shook India