You are here: Home » Topics » » Modesto, CA » Videos

เทศน์แหล่อีสาน

ฝึกเทศน์แหล่อีสานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชาวอีสาน โดย.ดร.ส.สินเย็น วัดพระพุทธิวงศมุนี เมื ...