Associate
Partner
Practo Logo
You are here: Home » Topics » » Edmonton » Videos

Chuyễn Hóa Thù Thắng - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 13 , 2012)

Chuyễn Hóa Thù Thắng - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 13 , 2012)Giảng tại:Tu Viện Trúc Lâm 11328 - 97 Street Edmonton, AB, T5G 1X4 Canada Phone (780) 471-1093 Fax (780) 471-5394 Email: info@truclam.ca