Images: SRK plays an army officer in Yash Chopra's next

 

Shah Rukh Khan in Yash Chopra's untitled romance. Courtesy: Yash Raj Films

 

Shah Rukh Khan in Yash Chopra's untitled romance. Courtesy : Yash Raj Films