Photos: Hrithik Roshan, SRK celebrate Dahi Handi with fans

FP Staff

Aug,30 2013 18:09 44 IST

 

Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan celebrate Dahi Handi with their fans.

Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan celebrate Dahi Handi with their fans. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Hritik Roshan visited Dahi Handi celebration organised at Ghatkopar, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Hritik Roshan visited Dahi Handi celebration organised at Ghatkopar, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Sankalp Dahi Handi organaised by MLA Sachin Ahir, at Jamboree Maidan in  Worli, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Sankalp Dahi Handi organaised by MLA Sachin Ahir, at Jamboree Maidan in Worli, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shah Rukh Khan at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shah Rukh Khan at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost