Photos: Hrithik Roshan, SRK celebrate Dahi Handi with fans

 

Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan celebrate Dahi Handi with their fans.

Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan celebrate Dahi Handi with their fans. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Hritik Roshan visited Dahi Handi celebration organised at Ghatkopar, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Hritik Roshan visited Dahi Handi celebration organised at Ghatkopar, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Sankalp Dahi Handi organaised by MLA Sachin Ahir, at Jamboree Maidan in  Worli, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Sankalp Dahi Handi organaised by MLA Sachin Ahir, at Jamboree Maidan in Worli, Mumbai on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shah Rukh Khan at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shah Rukh Khan at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

Shahrukh Khan enjoys himself at Sankalp Dahi Handi celebration in Worli on Thursday. Sachin Gokhale/Firstpost

 

 

 


Published Date: Aug 30, 2013 06:09 pm | Updated Date: Aug 30, 2013 06:09 pm